Tarihçe

HAZIRLAYAN: Nihat ÖZTÜRK

Köyün kuruluşu ve tarihiyle ilgili yazılı ve sözlü yeterince bilgi bulunmamakla birlikte 1515 yılına ait Osmanlı Salnamelerinde adına rastlanmaktadır.

Tirebolu Kültür Ve Yardımlaşma Derneği’nce 1992 yılında Prof. Dr. Faruk Sümer’e hazırlatılarak yayımlanan Tirebolu Tarihi adlı kaynak kitapta Trabzon Sancağı’na bağlı Vilayet-i Çepni Nahiyelerinden Üreğir’e(Yüreğir) sınırları içerisinde yer almaktadır.

Üreğir Nahiyesi; Karaburun ile İsmail Beyli’nin güneyindeki Boğalı Köyünden güney batıdaki Boynu Yoğun’a kadar giden dar ve uzun bir nahiye olup 13 köyden teşekkül etmiştir.

Yine aynı kaynak eserde; Bedrama Kalesi Dizdarı Şir Merd Oğlu Hamza’nın Tımarı bölümünde 1515 tarihi itibariyle durumu açıklanan Boğalı ile ilgili şu bilgilere ulaşılmaktadır. Hane 7, Caba 1 ve Hasıl akça 292.

Prof. Dr. Faruk Sümer’in Tirebolu Tarihi kaynak gösterilmek suretiyle yazılan bazı kitaplarda yukarıdaki bilgilerin tekrarına yer verilmektedir. Bu kitaplardan Giresun Tarihi adlı örnek olarak gösterebiliriz.

Aynı kaynak eserin 1876 yılını gösteren 1 numaralı cetvelde Boğalı’nın hayvan varlığı şöyle yer almaktadır. Koyun 434, keçi 123, at 10, kısrak 10, inek 50 ve öküz 10.

         Giresun Belediyesi yayınlarından, Mehmet Fatsa’nın yazdığı XV. ve XVI. Yüzyılda Giresun Kırsalının İdari ve Sosyal Tarihi isimli kitap da Boğalı ile ilgili şu bilgilere yer verilmektedir.

         “1515 yılında tamamlanan Osmanlı Tahrir Defterlerine göre Boğalı’da 8 hane yaşamaktadır. Bunların 1 tanesi topraksız 7 tanesini toprak sahibidir.”

         Aynı kaynağa göre bu yıllarda Boğalı’da yaşayanlar şunlardır: “ Pir Emir oğlu Ali ve kardeşi Mehmet. Mustafa oğlu Menteşe ve Menteşe’nin oğlu Hasan… Abdi oğlu Ahmet, kardeşi Kurban, diğer kardeşi Yar Ali. Ve, Emin Han oğlu İsmail.”

         Mehmet Fatsa bu tarihte köyde yaşayanların tümünün Müslüman olduğu bilgisini ekledikten sonra 1530 tarihli Muhasebe Defterinde köyün adının “Kary- i Boğa” şeklinde yazıldığını ve bilgilerde önemli bir değişiklik olmadığını belirtiyor.

         1554 tarihli Mufassal Defterinde köyün nüfusunda ciddi bir gelişme olmadığı görülüyor. Vergi mükellefi 11 e çıkmıştır ve şu isimler kaydedilmiştir.

         Pir Aziz oğlu İbrahim, Menteşe oğlu Veli ve kardeşi… Ahmet oğlu Hasan, İsmail oğlu Yar Ali, Abdullah oğlu Karaman ve kardeşi Yar Ali topraklı hane reisi olarak yazılmışlardır.

         Bunlardan başka Pir Aziz oğlu Mehmet ile Halil oğlu Bayram topraklı reâyâ, Mehmet Kulu ile Dede adlı şahıslar yetişkin bekâr erkek olarak zikredilmişlerdir.

         Köyde değirmen veya avcı kuş yuvası olduğuna dair kayıt yoktur. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

         XIX. yüzyılın ikinci yarısına ait Şer’iyye kayıtlarında ve Salnamelerde Boğalı Tirebolu’nun kazası kapsamında gösterilmiştir. 1876 yılında Boğalı’da 102 hane vardır.

Köyü bu tarihten çok önceleri kurulduğuna inanan eski yaşlılarımız köyümüzün mahalli adı olan ve günümüzde neredeyse tamamen unutulan “Cobul” isminden hareketle şöyle bir halk anlatısı dile getirirler.

Köyümüzde halen takma ad olarak kullanılan bazı isimlerin anlamı olmadığı gibi Cobul isminin anlamına rastlayamadık.

Halk hikâyesinde ki öykü özetle şöyledir: Yerleşmek ve köy kurmak için aramadık ve dolaşmadık yer bırakmayan yaşlı birisi köyümüzün kurulduğu yere geldiğinde yorgun ve bitkin düşer. Başka yere gidecek gücü kalmadığından “Coscobul oldum “ diyerek çok terlediğini ve yorgunluğunu ifade edip oraya yerleşmeye karar verir.Cobul isimli yaşlı adamın birisi köse , diğeri altı parmağı olan iki oğlu vardır.Bunları da köyün iki tarafına yerleştirerek oraları da yaşanabilecek hale getirir.Altı parmaklı oğlunun yaşadığı mahalleye Altıparmak , köse olan oğlunun yaşadığı mahalleye ise Köseli denmektedir.

Gerçekten de köyümüzün bugün Altıparmak adıyla bir mahallesi ve şimdi komşu köyün sınırları içinde kalan bir Köseli Mahallesi vardır.